Algemene voorwaarden

page1image2960428112

Algemene Voorwaarden – Angie Peralta Photography

Dit zijn de algemene voorwaarden van Angie Peralta Photography (Opdrachtnemer). Het adres van Angie Peralta Photography is Paganinistraat 57 2901 KG Capelle aan den IJssel, met het KvK-nummer 60623780.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@angieperaltaphotography.nl, 06 – 25 010 120 of per post: Angie Peralta Photography, Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel.

Angie Peralta Photography heeZ het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Par\jen kunnen afwijkende afspraken schriZelijk vastleggen.

Ar5kel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.angieperaltaphotography.com

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Aw: Auteurswet 1912;
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in ar\kel 10 lid 1 sub 9 Aw. Dan wel andere werken in de zin van de Aw. Welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpar\j: de wederpar\j in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van ar\kel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpar\j, inclusief offertes, opdrachtbeves\gingen en mondelinge of schriZelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij par\jen schriZelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Ar5kel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriZelijke beves\ging stuurt naar Opdrachtgever.

Ar5kel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekoms\ge orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
 3. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpar\j schriZelijk binnen 30 dagen wordt beves\gd, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkoms\g deel van de opgegeven prijs.

Ar5kel 4 – Honorarium

 1. Par\jen kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen. Indien par\jen niet schriZelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief en de werkelijk bestede \jd.
 2. Opdrachtnemer mag de prijs tussen\jds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

  Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
  Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

page1image3145791776page1image3145792160page1image3145792416page1image3145792688page1image3145793008page1image3145793264

page2image3076791568

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

4. Bij opdrachten met een loop\jd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Ar5kel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet al\jd binnen veer\en (14) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal wekelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op \jd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de welelijke rente (als hij een consument is) of de welelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op \jd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • – 15% over de eerste €2500;
  • – 10% over het deel dat daarna overblijZ, tot €5000;
  • – 5% over het deel dat daarna nog overblijZ, tot €10.000;
  • – 1% over het deel dat daarna nog overblijZ, tot €200.000;
  • – 0,5% over het overige deel.
 5. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpar\j enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeZ voldaan.

 

Ar5kel 6 – Contractduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde \jd, tenzij Par\jen anders overeenkomen.

Ar5kel 7 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informa\e of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informa\e of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriZelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriZelijk medegedeelde termijn.

Ar5kel 8 – Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Ar\kelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), ar\kel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Ar5kel 9 – Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

page2image3077123168page2image3077123440page2image3077123888page2image3077124144

page3image3077259712

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

 1. De Fotograaf heeZ het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en crea\ef inzicht uit te voeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij \jdig alle informa\e of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informa\e of materialen niet \jdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Ar5kel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als \jdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen par\jen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalita\ef of kwan\ta\ef opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Ar5kel 11 – Opschor5ng, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) \jdelijk zijn verplich\ngen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen par\jen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplich\ngen niet, niet volledig of niet op \jd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

 

Ar5kel 12 – Tussen5jdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussen\jds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan

   beschikken.

Ar5kel 13 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeZ zijn verplich\ngen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan \jdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplich\ngen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de par\jen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

  Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
  Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

page3image3077537040page3image3077537312page3image3077537760page3image3077538016

page4image2957090768

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

3. Als Opdrachtnemer zijn verplich\ngen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeZ, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Ar5kel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijZ eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplich\ngen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeZ Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Ar5kel 15 – Garan5es

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garan\e geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garan\e geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen.

Ar5kel 16 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwan\teit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die par\jen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veer\en dagen na levering schriZelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij der\g dagen na ontdekking daarvan schriZelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevalen.

Ar5kel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriZelijk en binnen \en (10) werkdagen na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op \jd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplich\ng niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op \jd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een

  redelijke termijn na schriZelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Ar5kel 18 – Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De Fotograaf is jegens de Wederpar\j niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploita\e en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 6. De in dit ar\kel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove

  schuld van Opdrachtnemer.

  Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
  Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

page4image3147192608page4image3147192880page4image3147193328page4image3147193584

page5image2978721008

Ar5kel 19 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Ar5kel 20 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Ar5kel 21 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, apeeldingen, tekeningen, programmatuur, crea\es en de hierop betrekking hebbende informa\e. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de in dit ar\kel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Ar5kel 22 – Naamsvermelding, Persoonlijkheidsrechten en Publica5es

 1. Opdrachtnemer heeZ het recht om voorwaarden te stellen aan (digitale) publica\es door Opdrachtgever en/of derden. Het is Opdrachtgever en derden verboden extra (na)bewerkingen toe te passen aan het geleverde werk van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeZ het recht Opdrachtgever of derden tot het verzoeken van wijzigen/verwijderen van (digitale) publica\es indien dit ten nadelen kan zijn van Opdrachtnemer.
 3. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publica\e te worden opgenomen.
 4. De Wederpar\j neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te alleen \jde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform ar\kel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 5. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex ar\kel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpar\j een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licen\evergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Ar5kel 23 – Licen5e

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpar\j wordt uitsluitend schriZelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licen\e zoals die naar aard en omvang van de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbeves\ging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licen\e niets is bepaald. Geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals par\jen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Exclusieve exploita\e moet al\jd expliciet schriZelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in ar\kel 22.2 genoemde exploita\erecht.

  Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
  Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

page5image3076367456page5image3076367728page5image3076368112page5image3076368368

page6image3147877360

Angie Peralta Photography
Paganinistraat 57,

2901 KG Capelle aan den IJssel

KvK: 60623780 Btw: NL683401737B01 Bank: NL44 INGB 0007 0146 56

 1. Het is de Wederpar\j niet toegestaan het in dit ar\kel omschreven exploita\erecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriZelijke toestemming van de Fotograaf.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpar\j niet bevoegd om sub-licen\es te verlenen aan derden.

Ar5kel 24 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een welelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informa\e van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informa\e die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbeves\gingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriZelijke ui\ngen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Ar5kel 25 – Nie5gheid

Als een deel van deze voorwaarden nie\g of vernie\gbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nie\ge of vernie\gde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nie\ge bepaling volgt.

Ar5kel 26 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevalen, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Ar5kel 27 – rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de Wederpar\j, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, met als voorkeur rechtbank Rolerdam.

page6image3148056592page6image3148056864

Corresponden\eadres: Paganinistraat 57, 2901 KG Capelle aan den IJssel | Tel: 06 25 010 120
Email: info@angieperaltaphotography.nl | www.angieperaltaphotography.com
Kvk: 60623780 | BTW: NL683401737B01

page6image3148072864page6image3148073120